نمونه سوالات نوبت دوم مطالعات اجتماعی هفتمشماره1

یکشنبه 8 دی‌ماه سال 1392 ساعت 09:56 ق.ظ


  بسم الله الرحمن الرحیم
نمونه سؤالات مطالعات اجتماعی پایه هفتم
- سبل تحصیلی 99 99
1 ا لٍیی حک هَت لذستو ذٌ دس ایشاى چ ث دَ دٍس کجب پبی گزاسی ضذ ؟ -
الف:پبسس ج ةٌَ ة:پبست ضوبل ضشلی ج:هبد ضوبل غشثی د: یّچکذام
9 دستبسیخ ایشاى ثبستبى چ کسب یً دس س اَسکبسی تٍیش ا ذًاصی ه بْست صیبدی داضت؟ -
الف : خّبه طٌیبى ة:پبستیبى ج:هبد بّ د:سل کَیبى
9 کذام سلسل ه فَک ضذ ذًسشا جًبم سل کَیبى سا ضکست د ذٌّ ؟ -
الف:هبد بّ ة: خّبه طٌیبى ج:پبست بْ د :سبسب یًبى
4 خًستیی اهپشاع سَی ج بْ یً چ ث دَ؟ -
الف:هبد ة:اضکب یً ج:سبسب یً د: خّبه طٌی
5 خًستیی کسب یً ک ضل اَس سا عشاحی کشد ذً چ کسب یً ث دَ ذً؟ -
الف: ذٌّی بّ ة:ایشا یًبى ج:چی یٌ بّ د:اس پٍبیی بّ
6 کذام پیبهجش دس فلسغیی هت لَذ ضذ ؟ -
الف:حضشت اثشا یّن ة:حضشت ػیسی ج:حضشت حًَ د:حضشت الیبس
7 کذام توذى دس ک بٌس لّیل س دٍ ض بٌسبیی ضذ ؟ -
الف :جیشفت ة:توذى ض شْ س خَت ج:ایلام د:هبد
8 کذام پیبهجش هذت بْی صیبد دس هصش ص ذًگی هی کشد ؟ -
الف:حضشت ی سَف ة:حضشت ػیسی ج: حضشت ه سَی د:گضی الف جٍ
9 صستطت پیبهجش ایشاى ثبستبى لجل اص چ د سٍ ای ص ذًگی هیکشد ؟ -
الف:هبد ة:ایلام ج: خّبه طٌیبى د:سبسب یًبى
11 هؼجذ چغبص جًیل دس ض شْ.................است هٍ وْتشیی اثش ثجب هب ذً اص توذى ............ -
هی ثبضذ.
11 ض شْ س خَت دس ضًدیک ض شْ ............... لشاس داضت تخویی صد ضذ ک حذ دٍ .......... -
سبل پیص ضکل گشفت است .
19 هط سَْ است ک ............... ثب هشدم سشصهیی بّیی ک فتح هی ضذ ذً ثب خشده ذٌی ػذالت -
سفتبس کشد .
19 مًص ثشجست ثش س یٍ ک ثیست ىَ اص آثبس ................ هیجبضذ. -
14 دس صهبى خّبه طٌیبى ث فشهبى .......................... سک ای صسیی ث بًم دسیک یب صسیک ضشة -
ضذ.
15 دس ایشاى ثبستبى ........................ ه جٌغ اصلی دسآهذ حک هَت بْ ث دَ است. -
16 دس ایشاى ثبستبى ثضسگبى اضشاف اص پشداخت هبلیبت ............................... هؼبف ث دَ ذً. -
17 ثؼذ اص ک سَ شٍ ......................... ث سلغ تٌ سسیذ. -
کذام صحیح کذام غلظ است.
18 کتیج ی ثیست ىَ ث دست سَ ک سَ شٍ ث یبد پیش صٍی دس ج گٌ دضو بٌى ثش س یٍ ک ثیست ىَ -
حجبسی ضذ.
19 هتصشفبت اسک ذٌس اص ذٌّ تب هصش سا ضبهل هی ضذ. -
91 آسیبیی بْ حذ دٍ فّت ضّاس سبل پیص اص ضوبل دسیبی خضس ث ایشاى ه بْجشت کشد ذً. -
91 فشهب شً اٍی هبد دیباک ث دَ ک ض شْ گّوتب سا ث پبیتختی ا تًخبة کشد. -
99 دس صهبى فشهب شً اٍیی ه شْداد د مٍ حک هَت اضکب یً ث اهپشات سَی لذستو ذٌ تجذیل ضذ. -
99 چ ػبهلی ه جَت س کًٍ تجبست دس د سٍ خّبه طٌیبى هی ضذ؟ -
94 حبکوبى ایبلت بّ هی ت اَ سًت ذٌ ثب اجبص پبدضب چ سک بّیی ضشة ک ذٌٌ؟ -
95 چشا ایشاى دس د سٍ ثبستبى هب غً اص استجبط هستمین تجبسی هیبى چیی س مٍ هی ضذ؟ -
96 چشا جبد اثشیطن ث ایی بًم خ اَ ذً ضذ است؟ -
97 چ ػ اَهلی ه جَت ضذ ک دس د سٍ خّبه طٌیبى ث خص ظَ داسی شَ ا لٍ تجبست س کًٍ گشفت؟ -
98 ه نْ تشیی پیط سٍیل هؼیطت هشدم ایشاى ثبستبى چ ث دَ؟ -
99 دس ه سَد تجول گشایی پبدضب بّى صف یَ چ ذٌ وً ث یٌَسیذ؟ -
91 چشا ه ثَذاى صستطتی اص اختلاف عجمبتی حوبیت هی کشد ذً؟ -
91 دس جبهؼ سبسب یًبى عجمبت اجتوبػی ث چ ذٌ دست تمسین هی ضذ ذً؟ -
99 ظٍیف پذس خب اًَد دس ایشاى ثبستبى چ ث دَ؟ -
99 چشا دس ایشاى ثبستبى اصد اٍج بّی خ یَطب ذًٍی دس ىٍ گش یٍّ ثیطتش ث دَ؟ -
94 دس ایشاى ثبستبى خب اًَد چ اص لَ اسصض بْیی سا ث اػضبء هی آه خَت ذٌ؟ -
95 چشا سبسب یًبى هب غً اص استجبط هستمین تجبسی هیبى چیی ذٌّ ثب س مٍ )اس پٍب( هی ضذ ذً اص -
ایی کبس چ ذّفی داضت ذٌ؟
96 دس ایشاى ثبستبى خب اًَد چ جبیگب یّ داضت؟ -
97 س یٍذاد بّی پیص اص اسلام ثب چ تم یَوی س جٌیذ هی ضذ؟ -
98 داسی شَ ثشای اداس ث تْش کط سَ چ الذاهی ا جًبم داد؟ -
99 چشا دس د سٍ حک هَت بْی ایشاى ثبستبى سپب یًش یٍ ظًبهی ثضسگی ث جٍ دَ هی آ سٍد ذً؟ -
41 چ ذٌ ه سَد اص اثتکبسات ایشا یًبى ثبستبى دس ج گٌ بْ چ ث دَ؟ -
41 حک ثشخ سَداسی اص س اَد تحصیل دس ایی صهبى سا ثب د سٍاى ثبستبى همبیس ک یٌذ؟ -
49 چ ذٌ وً اص یٍژگی بّی اجتوبػی د سٍ سبسب یًبى سا ث یٌَسیذ؟ -
49 دس ایشاى ثبستبى خب اًَد چ جبیگب یّ داضت؟ -
44 دس د سٍ سبسب یًبى جبهؼ ث چ ذٌ عجم تمسین هی ضذ؟ -
45 ال اَم آسیبیی هبد، پبست پبسس دس کذام ثخص ایشاى سک تًَ گضیذ ذً؟ -
46 آسیبیی بّ چ ذٌ سبل لجل اص کجب ه بْجشت کشد ذً؟ -
47 اسک ذٌس چگ ت اَ سًت سپب ػظین خّبه طٌی سا ضکست د ذّ؟ -
48 سشا جًبم ایشاى پس اص هشگ اسک ذٌس چ ضذ؟ -
49 چشا ایشا یًبى ث ضکل بّی هختلف ثب سل کَیبى هخبلفت هجبسص هی کشد ذً؟ -
51 سلسل سبسب یً دس سبل 651 هیلادی ث پبیبى سسیذ. هحبسج ک یٌذ چ ذٌ سبل پیص ایی -
س یٍذاد ث لٍ عَ پی سَت است؟
51 هجذأ تبسیخ هسلوب بًى اص چ صهب یً است؟ -
59 سلسل بّ سا اص صهبى سٍ دٍ آسیبیی بّ ث ایشاى تب سٍ دٍ اسلام ث ایشاى ث تشتیت بًم ثجشیذ؟ -
- - - .......................... 9 . ...................... 9 ......................... 1
- - ...................... 5 ......................... 4
59 چشا حک هَت اضکب یًبى ث ایی بًم خ اَ ذً هی ض دَ؟ -
54 چشا لجبیل هبد شّ چ ذٌ یکجبس ه سَد حول وّسبیگبى لشاس هی گشفت ذٌ ؟ -
55 چشا ض شْ س خَت ث ایی بًم خ اَ ذً ضذ است؟ -
57 ه نْ تشیت لب ىًَ شّ کط سَ .......................... است. -
58 وّ ی ل اَ یًی دس چبسچ ةَ ........................ تص یَت هی ض ذًَ. -
59 آیب افشاد یک کط سَ اص حم لَی یکسبى دس آى کط سَ ثشخ سَداس ذً. چشا؟ -
61 د ه سَد اص حم لَی ک ضوب دس هحیظ ص ذًگی کط سَ ثشخ سَداسیذ سا رکش وً دَ کذام -
هؤسسبت دس ایی صهی تلاش هی ک ذٌٌ؟
61 د ه سَد اص حم قَ هتمبثل خ دَ اػضبی خب اًَد سا رکش ک یٌذ؟ -
69 ه ظٌ سَ اص هسئ لَیت چیست؟ -
69 چگ هی ت اَ یًن ضکشگضاس ؼًوت بْی خذا ذًٍ ثبضین؟ -
64 هب تب چ ا ذًاص هی ت اَ یًن حم قَ خ دَ سا اػوبل ک یٌن؟ -
65 ػلل ضٍغ ل اَ یًی همشسات دس یک جبهؼ چیست؟ -
66 یکی اص ه نْ تشیی ػلل پذیذ آهذى ل اَ یًی همشسات دس یک جبهؼ چیست؟ -
67 ثشای همشسات اجتوبػی هز جّی هثبل ثض یًذ؟ -
68 ه ظٌ سَ اص لب ىًَ چیست؟ -
69 د هثبل ثشای لب ىًَ ث یٌَسیذ؟ -
71 دس لب ىًَ اسبسی شّ کط سَ چ چیض بّیی هؼیی ضذ است؟ -
71 لب ىًَ اسبسی کط سَ هب چگ تذ یٍی ضذ است؟ -
79 ل هم اص چ ذٌ ثخص تطکیل ضذ است؟ بًم ثجشیذ. -
79 ل اَ یًی ػبدی سا چ کسب یً ت یْ تص یَت هی ک ذٌٌ؟ -
74 وًبی ذٌگبى هجلس چگ ثشای چ هذت ا تًخبة هی ض ذًَ؟ -
75 سئیس هجلس چگ ا تًخبة هی ض دَ؟ -
76 اػضبی ض سَای گً جْبى چگ ا تًخبة هی ض ذًَ؟ -
77 د ظٍیف ض سَای گً جْبى سا ث یٌَسیذ؟ -
78 لب گًًَزاساى ثب ت جَ ث چ ه اَسدی ث تْشیی لب بًًَْ سا ضٍغ هی ک ذٌٌ؟ -
79 تفب تٍ وّذلی وّذسدی چیست؟ -
81 ثشای وّذلی وّذسدی ث نّ ػًَبى خ دَ د هثبل ثض یًذ؟ -
81 کذام هؤسسبت دس جبهؼ ثشای وّذلی وّذسدی ث جٍ دَ آهذ ا ذً؟ -
89 سبصهبى جوؼیت لّال احوش ث چ ه ظٌ سَ تطکیل ضذ است ؟ -
89 خذهبت جوؼیت لّال احوش سا ث یٌَسیذ؟ -
84 ثیو داصً آه صَی ثب چ ذّفی ص سَت هی گیشد؟ -
85 ثشای شّ یک اص ا اًَع ثیو د هثبل ثض یًذ؟ -
86 فبیذ ثیو ث ذْاضت دسهبى چیست؟ -
87 چشا صبحجبى ث گٌب بّ کبسفشهبیبى ظٍیف داس ذً کبسه ذٌاى کبسگشاى خ دَ سا ثیو ک ذٌٌ؟ -
88 ت لَیذ هحص لَ ث چ ه ظٌ سَ بّیی ص سَت هی گیشد؟ -
89 تفب تٍ کبلا خذهبت سا ث یٌَسیذ؟ -
91 ث ظًش ضوب مًص کذام ػ اَهل دس ت لَیذ ثسیبس ه نْ هی ثبضذ؟ -
91 ػلت پیذایص هطبغل هختلف سا ثیبى ک یٌذ؟ -
99 فؼبلیت بّی التصبدی ث چ ذٌ گش تمسین هی ض دَ؟ -
99 ه ظٌ سَ اص ت صَیغ چیست؟ -
94 ثبصاس بّ دس گزضت چ مًص بّیی داضت ا ذً؟ -
95 ه ظٌ سَ اص کن فش ضٍی چیست تًیج ی آى سا ضشح د یّذ؟ -
96 چشا کبلا بّی اٍسغ جبی خ دَ سا ث پ لَ داد ذً ؟ -
97 کذام ضکل هجبدل ی پ لَ ث تْش است ؟ دلایل خ دَ سا ثیبى ک یٌذ. -
98 هؤسس استب ذًاسد ث چ ه ظٌ سَ تطکیل ضذ است؟ -
99 چ ذٌ ه سَد اص حم قَ هصشف ک ذٌٌ سا رکش ک یٌذ؟ -
111 ثشچست هطخصبت کبلا چ ا وّیتی داسد؟ -
111 اسشاف تجزیش ث چ هؼ بٌ هی ثبضذ؟ -
119 چ ذٌ ه سَد اص هطکلات هصشف گشایی سا بّْی همبثل ثب آى سا ضشح د یّذ؟ -
119 ثبصیبفت صثبل ث چ ه ظٌ سَی ا جًبم هی ض دَ؟ -
114 چشا داه ج ثٌَی الجشص پ ضَص گیب یّ کوتشی داسد؟ -
115 ک پَّبی بّ ث چ ه بٌعمی گفت هی ض دَ؟ -
116 ایشاى دس ........................ لبس .............................. دس سیبس ....................... لشاس داسد. -
117 صیست ث مَ چیست؟ -
118 آة اَّی یک ه غٌم سا چگ تؼییی هی ک ذٌٌ؟ -
119 گیب بّ ى تبؽ گض ث تَ بّی خبسداس هشث طَ ث چ ه بٌعمی است؟ -
111 چشا دس بًحی هؼتذل یًو خطک ک سَّتب یً کطت دین س اٍج داسد؟ -
111 چشا بًحی خضسی هشع ةَ تشیی بًحی آة اَّیی ایشاى است؟ -
119 ا سًب بًْ چگ ه جَت تخشیت اص ثیی سفتی صیستگب بّْ طًذ ا ذً؟ -
119 چشا ثبیذ اص صیستگب بّْ حفبظت ک یٌن؟ -
114 ه وْتشیی ظٍیف سبصهبى حفبظت اص هحیظ صیست چیست؟ -
115 یکی اص هطبغل ه نْ سبصهبى حفبظت هحیظ صیست ................................... هی ثبضذ. -
116 ظٍیف هحیظ ثبى چیست؟ -
117 اگش یکی اص جب سًَاى گیب بّى دس هحیغی اص ثیی ثش دٍ چ تأثیشی دس یک صیستگب خ اَ ذّ -
داضت؟
118 گشدضگش ث چ کسی گفت هی ض دَ؟ -
119 عجیؼت گشد ث چ کسی گفت هی ض دَ؟ -
191 گشدضگشی چ مًطی دس پیطشفت گستشش ض شْ بّ داسد؟ -
191 ه نْ تشیی لغت صیبستی کط سَ هب چیست؟ -
199 چشا هأه ىَ خلیف ػجبسی اهبم سضب )ع( سا اص هذی ث خشاسبى آ سٍد ایطبى سا لٍیؼ ذْ -
خ یَص سبخت؟
199 چشا ثؼضی اص هکبى بّ ث ػ اٌَى هیشاث صیستی ج بْ یً اػلام طًذ ا ذً؟ -
194 چ ذٌ تی اص ضخصیت بْی ثضسگ ػلوی هز جّی کط سَ دس صحی هغ شْ اهبم سضب )ع( سا بًم -
ثجشیذ؟
195 ایجبد پبسک بْی هلی چ مًطی دس جل گَیشی دس آسیت سسب ذًى ث هحیظ صیست هی ض دَ؟ -

نظرات (1)
پنج‌شنبه 18 اردیبهشت‌ماه سال 1393 ساعت 06:21 ب.ظ
با سلام ,چرا به این صورت نوشته شده است؟
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام آقای اصغریان چه مشکلی دارد
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد