نمونه سوال کل کتاب هفتم ازدرس اول تا 24

سه‌شنبه 1 مهر‌ماه سال 1393 ساعت 02:25 ب.ظ

 

 

 

 

4-در چه جاهای نیاز ه همدلی وهم دردی است؟

5-همدلی راتعریف کنید؟

6-همدردی راتعریف کنید؟

7-چرانسانه همدلی وهمدردی انجام می دهند؟

8-آیا فقط درحوادث بزرگ همدلی انجام می شود؟

9-آیا همدلی وهمدردی شامل مردم یک کشورمی شود؟

10- نقش وسایل ارتباطی درهمدلی چیست؟

11- نقش موسسات درهمدلی وهمدردی  چیست؟ چندمثال بنویسید؟

12-جمعیت هلال احمررامعرفی کنید؟

13-امدادگران هلال احمر چه کارهای انجام می دهند؟

14-هلال احمرچه کارهای انجام می دهد؟

15-سازمان جوانان هلال احمررامعرفی کنید؟

درس 6-

1-اگردرمدرسه برای دانش آموزان حادثه ای پیش بیایدهزینه این حوادث را چگونه می توان جبران کرد؟

2-بیمه شونده به چه کسی می گویند؟

3-بیمه گر به چه کسی می گویند؟

4-چرابیمه به وجودآمده است؟

5-بیمه چیست؟

6-موسسات بیمه ایران زیرنظرچه سازمانی کارمی کنند؟

7-انواع بیمه کدامند؟

8-بیمه اجباری واختیاری راتعریف کنیدبراهرکدام مثال بزنید؟

9-بیمه ازنظرخدماتی که ارائه می کنندچندبخش هستند؟

10-قانون درموردبیمه وسایل موتوری چه می گوید؟

11-قانون درمورد بیمه کارمندان وکارگران چه می گوید؟

12-بیمه بهداشت ودرمان چیست؟

13-آرم بیمه مرکزی ایران رارسم کنید؟

 

درس7-

1-چراتولید می کنیم؟

2-تولید چندبخش است ؟آنها رامعرفی کنید؟

3-عوامل تولیدرانام ببرید؟

4-نقش منابع طبیعی درتولید چیست؟

5-نقش سرمایه درتولید چیست؟

6-نقش نیروی انسانی درتولید چیست؟

7-شغل ها وحرفه ها چگونه ایجادشدند؟

8-آیایک فردتوانای تامین تمام نیازهایش رادارد؟

9-هدف ازایجاداشنغال چیست؟

10-فعالیت های اقتصادی وشغل ها به چند بخش تقسیم می شوند؟

11-شعارحمایت ازکاروسرمایه ایرانی یعنی چه؟

12-توزیع کالا وخدمات یعنی چه؟

13-تولید کنندگان ازچه راههای توزیع کالا های خودراانجام می دهند؟

14-چندنمونه ازانواع بازارهارانام ببرید؟

15-تاریخچه بازاردرایران رابنویسید؟

16-نقش بازاردراموراجتماعی چیست؟

17-فروشندگان چگونه کسب حلال بدست می آورند؟

درس8

1-مصرف کننده چه کسی است؟{جواب دوقسمت}

2-امروزه خرید وفروش کالاها به چه وسیله ای صورت می گیرد؟

3-پول چه کاربردی دارد؟

4-خرید باکارت اعتباری چگونه انجام می شود؟

5-حقوق مصرف کنندگان رانام ببرید؟

6-منظورازقوانین وحقوق مصرف کنندگان چیست؟یا برای

7-حفظ حقوق مصرف کنندگان قوانینی وجوددارد؟

8-برچسب مشخصات کالاراتوضیح دهید؟

9-استانداردچیست؟

10-علامت استانداردرارسم کنید؟

11-موسسه استانداردوتحقیقات صنعتی رامعرفی کنید؟

12-مسئولیت های مصرف کنندگان رابنویسید؟

13-مصرف گرایی راتوضیح دهید؟

14-نظردین اسلام درموردتولید ومصرف واسراف چیست؟

 

 

درس 11

1-چراباید اززیست گاه های ایران محافظت کنیم؟

2-زیست گاه چیست؟

3-علت تنوع زیست گاه هادرایران چیست؟

4-کارشناسان هواشناسی چه عواملی رااندازه گیری می کنند؟یا

5-آب وهوای هرمنطقه چگونه مشخص می شود؟

6-مهمترین عناصر آب وهواکدامند؟

7-آب وهوای یک منطقه رابه صورت .........نشان می دهند؟

8-چه کسانی آب وهوارامطالعه وتقسیم بندی می کنند؟

9-انواع آب وهوای ایران رانام ببرید؟

10-آب وهوای خزری کجای ایران وجوددارد؟

11-ویؤگی های آب وهوای خزری رابنویسید؟

12-بارندگی کدام قسمت ناحیه خزری بیشتروکدام قسمت کمتراست؟

13-آب کشاورزی ناحیه خزری چگونه تامین می شود؟

14-خصوصیات ناحیه معتدل ونیمه خشک کوهستانی رابنویسید؟

15-کشاورزی ناحیه کوهستانی چگونه است؟

16-ناحیه گرم وخشک داخلی درچه قسمتی ازایران قراردارد؟

17-خصوصیات ناحیه گرم وخشک داخلی چیست؟

18-علت خشکی ناحیه گرم وخشک داخلی چیست؟

19-پوشش گیاهی ناحیه بیابانی ونیمه بیابانی چگونه است؟

20-ناحیه خزری وناحیه کوهستانی وناحیه گرم وخشک راازنظرمواردزیرمقایسه کنید؟

الف-آب وهوا

ب-پوشش گیاهیج-موقعیت

21-ناحیه گرم وشرجی چه قسمتی ازایران قراردارد؟

22-خصوصیات ناحیه گرم وشرجی سواحل جنوبی ایران چیست؟

درس12

1-علت تنوع گونه های گیاهی وجانوری ایران چیست؟

2-چه مقدارازگونه های جانوری وگیاهی ایران شناخته شده اند؟

3-مهمترین علت ازبین رفتن گونه های گیاهی وجانوری چیست؟

4-بامثال توضیح دهید نقش انسان درازبین بردن گونه های گیاهی وجانوری چیست؟4مورد

5- مهمترین راه مقابله باتخریب زیست گاه ها چیست؟

6-ساختن راه وجاده چگونه می تواندگونه های جانوری وگیاهی راازبین ببرد؟

7-شکارحیوانات چه اثری درکاهش گونه هادارد؟

8-زباله درحیات زیست گاه چه نقشی دارد؟

9-جمعیت چه اثری برگونه های جانوری وگیاهی دارد؟

10-دلایل حفاظت اززیست گاه ها چیست؟

11-رابطه بین شکرگزاری ازنعمت های الهی وحفظ محیط زیست چیست؟

12-زیبای وتفکردرآفرینش چگونه می توانددرحفظ محیط زیست موثرباشد؟

13-حق حیاط یکی ازدلایل حفظ محیط زیست است؟آنراتوضیح دهید؟

14-وابستگی موجودات زنده چگونه می توانددرحفظ محیط زیست موثرباشد؟

15-فواید گیاهان وجانواران درحفظ محیط زیست چیست؟

16-وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست چیست؟

17-محیط بان به چه کسی می گویند؟

18-چندموردازوظایف محیط بان هاچیست؟

19-آیاحفظ محیط زیست فقط وظیفه دولت است؟

20-ما چه کارهای رابرای حفظ محیط زیست می توانیم انجام دهیم؟

21-مصرف درست کاغذدرحفظ محیط زیست چه اثری دارد؟

22-منطقه حفاظت شده یعنی چه؟

23-چندمنطقه حفاظت شده نام ببرید؟

24-اصل 50 قانون اساسی چه می گوید؟

 

نمونه سوالات اجتماعی اول

درس اول

1-درمورد حقوق ومسئولیت هاانسانها باید باچه چیز های آشنا شوند؟

2-چراانسان عزیز ومحترم است؟

3-چندموردازحقوق طبیعی انسان رابنویسید؟

4-انسانهاازچه موقع دارای حق وحقوق می شوند؟

5-آیاانسانها به تنهای می توانندزندگی کنند؟

6-نیازهای انسانها چنددسته است؟

7-چراانسان دارای حق وحقوق است؟

8-دریک کشورچه کسانی با توجه به قوانیین آن کشور بیشترین حق رادارند؟

9-فایده داشتن شناسنامه چیست؟

10-برای برخورداری ازمحبت وتوجه پدرومادرفرزندان چه حقوقی دارند؟

11-برای شکوفی استعدادهافرزندان چه حقوقی دارند؟

12-خانواده تا چه حدی می تواند نیازهای زندگی(اعضا) رابرآورده سازد؟

13-چند نمونه ازحقوق افراددرخانواده رابنویسید؟

14-چندنمونه ازحقوق افراد درمدرسه رابنویسید؟

15-چندنمونه ازحقوق افراددرمحیط زندگی وکشوررابنویسید؟

درس 2

1-حقوق متقابل یعنی چه؟

2-بامثال حقوق متقبل راتوضیح دهید؟

3-مسئولیت چیست؟

4-آیامسئولیت افراد یکسان است؟

5-شمادربابرخداوندچه مسئولیت های دارید؟

6-شکرگزاربودن یعنی چه؟

7-شما نسبت به بدن خود چه مسئولیت های دارید؟

8-شمانسبت به اعضای خانواده چه مسئولیت های دارید؟

9-شما نسبت به همکلاسی های خود چه مسئولیتهای دارید؟

10-شما نسبت به اعضای جامعه چه مسئولیت های دارید؟

11-انسانه نسبت به محیط زندگی وعالم آفرینش چه مسولیتی دارند؟

درس 3

1-هدف یا دلایل ایجادقانون چیست؟

2-روابط اجتماعی چیست؟

3-آزادی انسانه چگونه است؟

4-دریک گردش یااردوی بیرون شهر وقتی چادرمی زنیم ممکن است دچارچه مشکلاتی می شویم؟

5-دریک گردش علمی یایک اردو چه قوانینی باید وجودداشته باشد؟

6-رابطه بین حفظ حقوق افراد وبرقراری نظم وامنیت چیست؟

7-مواردی که درآنها حقوق افراد رعایت نمی شودرامثال بزنید؟

درس 4

1-قوانین ومقرات چندنوع هستند؟

2-مقررات مذهبی واخلاقی کدامند؟بامثال توضیح دهید؟

3-مقررات اجتماعی کدامندبامثال توضیح دهید؟

4-قانون چیست بامثال توضیح دهید؟

5-قانون اساسی رامعرفی کنید؟

6-قانون اساسی ایران رامعرفی کنید؟

7-وظیفه قوه مقننه چیست؟

8-قوه مققنه چند بخش است؟

9-اعضای مجلس شورای اسلامی چه کسانی هستند؟وکاری انجام می دهند؟

10-ریس مجلس چگونه انتخاب می شود؟

11-اعضای شورای نگهبان چه کسانی هستند؟

12-وظیفه شورای نگهبان چیست؟

13-بهترین قوانین کدامند؟

14-قانون گذارباید چه ویژگی داشته باشد؟

15-هنگام مشاهده یابروز یک تخلف چه باید کرد؟بامثال توضیح دهید؟

درس5

1-انسانها درزندگی با چه خطراتی روبرو هستند؟

2-امروزه ازچه راهای همدلی می کنند؟آیافقط کمک های فردی کافی است؟

3-همدلی وهمدردی ازچه زمانی درجوامع ایجادشده است وچگونه انجام می شده(مقایسه گذشته وحال)

 

 

 

 

 

15-مصرف برای محیط زیست ه خطرهای دارد؟

16-خطرها وآسیب های زباله رادرگذشته وحال باهم مقایسه کنید؟

17-خطرات مصرف ظروف یکبارمصرف ونایلون چیست؟

18اثرموادشیمیای راروی محیط زیست بامثال توضیح دهید؟

19-باچه راه حل های هنگام مصرف کالا می توان آسیب کمتری به محیط زد؟

20-دریک مهمانی چگونهمی توان زباله کمتری ایجاد کرد؟

21-درمدزسه چگونه می توان زباله های کمترایجاد کرد؟یا خطرات زباله هاراکاهش داد؟

 

 

درس9-

1-ویژگی های هرمکان به چندبخش تقسیم می شود؟نام ببرید

2-ویژگی های طبیعی یک مکان  راتعریف کنید؟

3-ویژگی های انسانی یک مکان رامعرفی کنید؟

4-دانش جغرافیایی چه کاربردی دارد؟

5-جغرافی دانان کارخودراچگونه شروع می کنند؟

6-فایده نقشه چیست؟

7-انواع نقشه کدامند؟

8-نقشه راتعریف کنید؟

9-مقیاس خطی چیست؟

10-انواع عکس های جغرافی کدامند؟

11-عکس های معمولی درجغرافی کدامند؟

12-عکس های هوای درجغرافی کدامند؟

13-عکس های ماهواره ای درجغرافی کدامند؟

14-کره جغرافی چیست؟وچه کاربردی دارد؟

15-کاربردکتاب وفرهنگ نامه جغرافی چیست؟

16-کاربرد رایانه درجغرافی چیست؟

17-انواع وسایل مطالعه جغرافی کدامند؟

درس10

1-مساحت ایران چقدر است؟

2-تعداد شهر وروستاهای ایران وجمعیت ایران چقدر است؟

3-پراکندگی جمعیت ایران باتوجه به نوع زندگی ومکان زندگی به چندبخش تقسیم می شود؟

4-تقسیمات کشوری ایران چگونه است؟

5-استان یعنی چه؟

6-به کجاشهرستان می گویند؟

7-شهرداری چگونه موسسه ای است؟

8-خدمات شهرداری رابنویسد؟

9-پروانه ساختمان چیست؟

10-شهرداری پول لازم برای انجام خدمات خودراچگونه به دست می آورد؟

11-روستاها چگونه اداره می شوند؟

12-اشکال زمین درایران چگونه است؟

13-نواحی مرتفع وبلندایران شامل چه بخشهای است؟

14-نواحی مرتفع شمال ایران رامعرفی کنید؟

15-نواحی مرتفع غرب ایران رامعرفی کنید؟

16-نواحی مرتفع مرکز وجنوب شرق ایران رامعرفی کنید؟

17-دامنه شمالی وجنوبی البرزراباهم مقایسه کنید؟

18-دامنه غربی وشرقی البرز رابا هم مقایسه کنید؟

19-برای نواحی مرتفع ایران برای هربخش مثال ازقله های آن بنویسید؟

20-نواحی پست وهموارایران کدامند؟

21-نواحی مساعدکشاورزی ایران چه بخشی است؟چرا

22-به چه بخشی کوهپایه گفته می شود؟چه فایده ای دارد؟

23- درموردسیاره زمین به عنوان خانه ماتوضیح دهید؟

24-موقعیت ایران رابنویسید؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوبت دوم مطالعات اجتماعی از درس 13 تادرس 24

 

 

1-آیاپراکندگی جمعیت درهمه جای ایران یکسان است توضیح دهید؟

2-جمعیت ایران طبق آخرین سرشماری چقدراست؟

3-جمعیت چگونه افزایش می یابد؟

4-جمعیت چگونه کاهش می یابد؟

5-محاسبه رشد جمعیت چه چیزی رانشان می دهد؟

6-رشد منفی جمعیت چیست مثال بزنید؟

7-گروه های سنی جمعیت چگونه مشخص می شود؟

8-رشد منفی جمعیت چه ضرری دارد؟

9-مرکزآمارایران چه مسِولیتی دارد؟

10-ترکم جمعیت یعنی چه؟

11-باتصویرتراکم جمعیت رانشان دهید؟

12-روش محاسبه تراکم جمعیت رابنویسید؟

13-تراکم جمعیت ایران رامحاسبه کنید؟

14-چه عواملی روی پراکندگی جمعیت اثرمی گذارد؟

15-چه عواملی موجب تراکم پایین جمعیت می شود؟

16-چه عواملی موجب تراکم بالای جمعیت می شود؟

17-تراکم جمعیت تهران چگونه است توضیح دهید؟

18-دومین منطقه پرتراکم کشورایران کجاست توضیح دهید

19- تراکم جمعیت خوزستان چگونه  است؟

20-علت تراکم جمعیت کوهپایه های البرزوزاگرس چیست>؟

21-به ترتیب چندناحیه متراکم ایران رانام ببرید؟

درس 14-

1-منابع گوناگون برای انسان چه فایده ای دارند؟

2-منابع مورداستفاده انسان چنددسته هستند؟

3-رابطه بین مصرف منابع ورشد جمعیت چیست؟

4-چرخه آب راتوضیح دهید؟

5-انسان آب موردنیاز خودراازچه منابعی تامین می کند؟

6-کشورایران دارای منابع آب ..............است؟

7- علت وجودرودهای دایمی درایران چیست؟

8-آیا رودهای ایران قابل کشتیرانی هستند؟چرا

9-حوضه آبریز چیست؟

10 –حوضه های آبریز ایران رانام ببرید؟وهرکدام رادریک سطر توضیح دهید؟

11-سرانه مصرف آب درایران چگونه است؟

12-مصرف آب درگذشته وحال راباهم مقایسه کنید؟

13-درمصرف آب ما باید چه کارهای انجام دهیم؟

14-نقش خاک درزندگی انسان چیست؟

15-خاک چگونه تشکیل می شود؟

16-خاک های حاصلخیز وغیرحاصلخیزرا ایران توضیح دهید؟

17-برای تولید یک سانت خاک ...............وقت لازم است وسالانه

....................خاک درجهان ازبین می رود؟

18-چه عواملی موجب ازبین رفتن خاک می شود؟

19-حفاظت از خاک درایران وظیفه چه کسانی است؟

درس15

1-جایگاه گردشگری ایران درجهان چگونه است؟

2-گردشگر چه کسی است؟

3-گردشگری درگذشته وحال رامقایسه کنید؟

4-در.................سال اخیر تعداد گردشگردرایران زیادشده است؟

5-انواع گردشگری راتوضیح دهید؟

6-اهمیت گردشگری رابنویسید؟4مورد

7-گردشگری چه شغل های ایجاد می کند؟

8-گردشگری ونقشه چه ارتباطی باهم دارند؟

9-نقشه راهها چه فایده ای دارد

درس16

 

 

 

1-منظورازسفرهای زیارتی چیست؟

2-مساجدی که درایران اهمیت گردشگری دارندرانام ببرید؟4مورد

3-مهمترین قطب زیارتی ایران راازنظرگردشگری معرفی کنید؟

4-امام رضا(ع)رامعرفی کنید؟

5-چراامامان شیعه به شهادت می رسیدند؟

6-چراامام رضا(ع)به خراسان آمدند؟

7-علت شهادت امام رضا(ع)چیست؟

8-حرم امام رضا(ع)ازچه نظرهای اهمیت دارد؟

9-آستان قدس رضوی دارای چه موزه های است؟

10-موزه مرکزی آستان قدس رضوی دارای چه اشیای است؟

11-گردشگری تاریخی درایران شامل چه آثاری می شود؟

12-طبیعت گردی یعنی چه؟

13-میراث زیستی چیست؟آیادرایران وجوددارد؟

14-چه قسمتهای ازایران مناسب طبیعت گردی است؟4مورد

15-گردشگری چه اثری روی محیط زیست دارد؟

16-هدف ازایجاد پارکهای ملی چیست؟

درس17

1-چرابه ایران سرزمین کهن می گویند؟

2-آثارتاریخی به جامانده ...................هستندوبایدازآنها محافظت کرد؟

3-میراث فرهنگی شامل چه مواردی می شود؟

 

4-آیاایران دازای میراث فرهنگی است چرا؟

5-چرابایدمیراث فرهنگی راحفظ کرد

6-علم تاریخ چیست وچه فایده ای دارد؟

7-مورخ چه کسی است

8-مورخان چگونه درمورد تاریخ مطالعه می کنند

9-باستان شناسان چه کارهای انجام می دهند؟

10-مورخان کارخودراچگونه شروع می کنند؟

11-چندنمونه ازپرسشهای مورخان که درآغازکارخوداستفاده می کنندرابنویسید

12-هدف ازساخت موزه چیست سه دلیل

13-سازمان میراث فرهنگی رامعرفی کنید

14-حفاظت ازمیراث فرهنگی وظیفه چه کسانی است

درس18

1-درموزه ایران باستان چه چیزهای نگهداری می شود

2-علت نامگذاری موزه ایران باستان چیست

3-علم تاریخ چیست؟

4-تاریخ ایران به چنددوره زمانی تقسیم می شود

5-نمودارخط زمان رارسم کنید

6-باستان شناسان چگونه ازتاریخ گذشته آگاه می شوند

7-زندگی انسان درمرحله ابتدای چگونه بوده است(هزاران سال پیش)

8-اولین روستاهاچگونه به وجودآمدند

9-چگونه شغل ومهارت های گوناگون به وجودآمد

10-درچه قسمتهای ازایران آثاری اززندگی مردم یکجانشین ابتدای پیداشده است؟

11-خط چگونه اختراع شد؟

12-شهرهاچگونه به وجودآمدند؟

13-نخستین تمدن هاچگونه به وجودآمدند؟

14-تمدن هاچه ویژگی های دارند

15-چندتمدن درگذشته های دورایران نام ببرید؟

16-شهرسوخته رامعرفی کنید؟

17-تمدن ایلام چگونه کشف شد

18-معبد چغازنبیل رامعرفی کنید

 

 

 

 

19-خصوصیات تمدن ایلام رابنویسید

الف-خط ایلامی ها

ب-اعتقادات ایلامی ها

ج-هنرایلامی ها

20-تمدن جیرفت رامعرفی کنید

21-هم زمان باتمدن ایلام درایران درچه سرزمینهای دیگری تمدن به وجودآمده است

22-درتمدن های گذشته قبل ازآمدن پیامبران مردم هرتمدن چه شرایطی داشتند

23-چراخداوند پیامبرانی رافرستاده است

24-دوپیامبربین النهرین رامعرفی کنید؟

25-حضرت عیسی درچه سرزمینی بود

26-نام چندپیامبرکه برای هدایت مردم آمدند رابنویسید وبگویید هرکدام درچه سرزمینی بودند؟

بین النهرین حضرت              وحضرت        مصر حضرت     وحضرت             فلسطین حضرت....

درس19

1-نخستین امپراطوری جهان رامعرفی کنید

2-آریاییهادرابتداکجازندگی می کردند

3-سه قوم بزرگ آرییایهاچه کسانی بودندوهرکدام باتوجه به نقشه کجای ایران ساکن شدند؟

4-مادهادرکجاساکن بودند

5-چرامادهادرابتداضعیف بودند

6-فرمانروای مادهادرابتداچه کسی شدچرا

7-پایتخت مادهاکجابودچرا

8-اولین حکومت آریایی درایران رادرسه سطرمعرفی کنید(ج4-5-6-7)

9-پارسهاچه کسانی بودندوچگونه به حکومت رسیدند

10-کوروش برچه سرزمینهای حکومت می کرد

11-کوروش بامردم چگونه رفتارمی کرد

12-داریوش بزرگ رادردوسطرمعرفی کنید

13-کتیبه بیستون رامعرفی کنید

14-نخستین امپراطوری جهان کدام است چرا(جواب دوقسمت)

15-رابطه ایران ویونان درزمان هخامنشیان چگونه بود؟

16-اسکندررامعرفی کنید

17-اسکندردرایران چه کرد

18-اسکندربرچه سرزمینهای حکومت می کرد

19-بعدازاسکندرایران درایران چه حکمتی به وجودآمد؟(جانشین اسکندر)

20-سلسله اشکانی چگونه به وجودآمد؟

21-قدرتمندترن فرمانروای اشکانی کیست اورامعرفی کنید

22-رابطه ایران وروم زمان اشکانیان چگونه بود

23-آخرین حکومت قبل ازوروداسلام به ایران چه نام داردچگونه شکل گرفت؟

24-شاپوراول رامعرفی کنید؟

25-حکومت ساسانی چگونه به پایان رسید؟

26-مبداتاریخ مامسلمانان چیست توضیح دهید؟

27-تاریخ میلادی رامعرفی کنیدومسلمانان برای چه ازآن استفاده می کنند؟

درس 20-

1-نوع حکومت درایران باستان چگونه بوده است4مورد

2-شاهان هخامنشی خودرابرگزیده چه می دانستندتوضیح دهید؟

3-درایران درچه صورتی می شدشاه راعزل یابرکنارکرد

4-درایران باستان قانون چه بوده است

5-اشکانیان ازنظر قدرت ونفوذ بادیگر شاهان ایران باستان چه تفاوتی داشتند؟

6-سه مجلس اشکانی رانام ببرید؟

7-چرادرایران باستان شغل ها ومقام های مختلفی وجودداشته است؟

8-زندگی شاهانه یعنی چه وهزینه این زندگی چگونه تامین می د

 

 

 

 

 

 

 

 

9-برخی مقامهای حکومتی مهم درایران باستان رانام ببرید؟آنهارامعرفی کنید

10-تقسیمات کشوری ایران باستان چگونه بوده است؟

11-پایتخت های ایران باستان چه ویژگی های داشت؟

12-آیاحکومت های ایران باستان سپاه وقدرت نظامی داشتند؟چرا

13-سربازان وفرماندهان سیاهیان ایران باستان چه کسانی بودند؟

14-درجهان به چه کسانی جنگاوران می گویند؟چرا

15-سپاه ایرانیان باستان شامل چه بخشهای بود؟(ج21هم اضافه شود)

16-خصوصیات سپاهیان ایران باستان رابنویسید4مورد؟(ج21-15-14-13)

17-دوابتکارایرانیان باستان درزمینه نظامی راتوضیح دهید؟(ج18-19-20)

18-سپاه جاویدان رامعرفی کنید؟

19-ارابه داسداررامعرفی کنید؟

20-گردونه هایابرجهای بلندچوبی چرخداررامعرفی کنید؟

21-نیروی دریای ایران باستان رامعرفی کنید؟

درس 21

1-مورخان چه چیزهای رامطالعه می کنند؟

2-درایران باستان اگرکسی عمداازدواج نمی کردچه می شد؟

3-درایران باستان باتوجه به اهمیت خانواده چه کسانی دارای مقام ومنصب می شدند؟

4-اهمیت وجایگاه پدردرایران باستان راتوضیح دهید؟

5-تعدادهمسر درایران باستان درخانواده ها چگونه بوده است؟

6-درایران باستان کدام اولادارزش بیشتری داشت؟توضیح دهید

7-چراآینه وشمدان درمراسم ازدواج استفاده می شد

8-درایران باستان افرادباچه کسانی ازدواج می کردند؟

9-نیازهای اقتصادی خانواده هادرایران باستان چگونه رفع می شد؟

10-آموزش درایران باستان چگونه بوده است؟

11-خصوصیات خانواده های ایران باستان رابنویسید؟4مورد

12-زندگی شهری وروستای ایران باستان چه خصوصیاتی داشت4مورد

13-اوستامردم راچگونه طبقه بندی می کرد؟

14-چرادرایران باستان اختلاف طبقاتی به وجودآمد؟

15-اختلاف طبقاتی درایران باستان درچه حکومتی بیشتربود

16-بزرگان درحکومت ساسانی چه کسانی بودند

17-عامه مردم درحکومت ساسانی چه کسانی بودند؟

18-ساسانیان مردم راچگونه طبقه بندی می کردند؟

19-خصوصیات بزرگان درحکومت ساسانی چه بود

20-خصوصیات عامه مردم درحکومت ساسانی چه بود؟

21-موبدان درطبقه بندی های جامعه چه نقشی داشتند؟

22-آیادرایران باستان جابه جای طبقات اجتماعی ممکن بودچرا

23-لباس ومسکن مردم درایران باستان چه خصوصیاتی داشت

24-ایرانیان وقتی به هم می رسیدندچگونه برخوردمی کردند؟

25-مثالی ازخوشگذرانی شاهان ساسانی بنویسید؟

26-شاهنامه درتاریخ ایران چه اهمیتی دارد؟

27-یک مورخ ایران باستان رانام ببرید

درس22

1-یک ازویژگی های ......................داشتن اقتصادپررونق بود؟

2-کشاورزی درابتداچگونه شروع شدچگونه

3-مهمترین پیشه درایران باستان چه بوده است توضیح دهید؟

4-چه چیزهای مردم رابه کارکشاورزی درایران باستان تشویق می کرد

5-یونانیهابه کدام کارشاهان ایران باستان حسرت می خوردند؟

6-تولیدات کشاورزی ایران باستان چه بوده است

7-درصنعت ایران باستان چه کالاهای تولیدمی شد؟درچه جاهای

8-چراتجارت درایران باستان رونق داشت؟

9-کدام شهرهای ایران باستان ازنظرتجارت اهمیت زیادی داشت چرا

10-جاده ابریشم رامعرفی کنیدعلت نام گذاری آن رابنویسید

 

 

11-ایرانیان چگونه ازموقعیت تجاری ایران باستان استفاده می کردند؟

12-صادرات ایران باستان چه بوده است؟

13-تجارت دریای ایران باستان چگونه بوده است؟

14-ضرب سکه درایران باستان چگونه بوده است؟(مبادکالاها به چه صورت بوده)

15-خصوصیات تجارت ایران باستان رابنویسید؟4مورد(ج14-13-12-11-10-9-8-)

16-درآمدهای حکومت های ایران باستان ازچه چیزهای بوده است؟

17-درآمدحکومت هادرایران باستان صرف چه کارهای می شد؟

درس23

1-کشورایران درعهدباستان مهدفرهنگ وتمودنی پویا وشکوفابوده که از..................

.و........................اقوام ایرانی سرچشمه می گرفته است

2-سبک زندگی یعنی چه وسبک زندگی ایرانیان باستان راچگونه بفهمیم چگونه بوده است؟

3-دین های مردم ایران باستان چگونه یوده است؟4مورد

4-دین زرتشی رامعرفی کنید؟

5-چرادرایران آتشکده ساخته شده است؟

6-درایران باستان تعلیمات.............نقش مهمی درزندگی فردی واجتماعی داشته است؟

7-چه زمانی دین زرتشی مذهب رسمی ایران شد؟

8-غذاهای مردم ایران باستان چه بوده است4موضوع

9-ایرانیان درزمینه غذاهاچه چیزمهمی ابداع کردند

10-آداب غذاخوردن ایرانیان باستان چگونه بوده است

11-تغذیه واداب غذاخوردن ایرانیان باستان چه خصوصیاتی داشت4مورد(ج8-9-10-)

12-مورخان باتوجه به چه چیزهای درمورد پوشاک ایرانیان باستان تحقیف می کردند؟

13-پوشاک ایرانیان باستان چه خصوصیاتی داشت

14-ایرانیان باستان چه ورزشهای راانجام می دادند؟5مورد

15-چنداسطوره ورزشی ایران باستان رامعرفی کنید؟

16-هردوت درموردورزش ایرانیان چه گفته است

17-ورزشی که ایرانیان ابداع کردندرامعرفی کنید؟

18-خصوصیات جشنهای ایران باستان رابنویسد4مورد

19-جشنهای ایران باستان رانام ببرید

20-جشن نوروزرابا4ویژگی معرفی کنید؟

21-جشن نوروزد رزمان ماچه ویژگی های دارد؟

22-روز جهانی نوروز رامعرفی کنید؟

درس24-

1-پیشرفت ایرانیان دردانش وهنرومعماری جلوه هایی ازشکوه وعظمت تمدن کهن ایران است..............و............................اساس گسترش این دانش بوده است؟

2-زبان مردم ایران درقبل ازاسلام رامعرفی کنید؟

3-اصل15قانون اساسی چه می گوید

4-خط آریاییها(ایران قبل ازاسلام)چگونه  بوده است؟

5-عکسهای صفحه 149رابگوییدهرکدام چه نوع خطی است

6-دانش ایرانیان باستان درچه زمینه های بوده است؟

7-علت پیشرفت درعلم نجوم ایرانیان چه بوده است

8-درزمینه دانش پزکی ایرانیان باستان (قبل ازاسلام)چه کارهای انجام داده اند

9-دانشگاه جندی شاپوررامعرفی کنید؟(ج8)

10-هنرایرانیان باستان رامعرفی کنید؟

11-باتوجه به تصاویرصفحه 151برای هردوره ایران قبل ازاسلا چندعتیقه هنری نام ببرید؟

12-معماری حکومت های آریایی چه ویژگی های دارد؟

13-چنداثرمعماری درایران باستان نام ببرید؟

جاهای خالی راکامل کنید

 

 

 

درس13

1جمعیت ایران سال1390......................بوده است

2-هرگاه موالیدبیشترازمرگ ومیرباشدجمعیت.....................می یابد

3-استان .................به دلیل داشتن نفت وگاز جمعیت زیادی دارد

4-مسئولیت سرشماری برعهده................است

5-بیش از.........درصدمردم ایران شهرنشین هستند

درس14

1-تنهارودقابل کشتیرانی ایران ..................................است

2-قنات یکی ازابداعات ..............................سات

3-میانگین بارش سالیانه ایران ....................است

4-درکشورما سازمان ..........................حفاظت ازخاک رابرعهده دارد

درس15-

1-کشورایران درزمینه گردشگری مقام ...................دارد

2-گردشگری نقش مهمی درافزایش..................دارد

درس16-

1-بخش عمده سفرهای کشورایران جنبه ...................دارد

2-شهر.................قطب زیارتی ایران است

3-سالانه .........................به مشهدمسافرت می کننند

4-سواحلخلیج فارس و دریای عمان فصل ...................گردشگرزیادی دارند

5-بندر................ازبنادرمهم گردشگری دریای عمان است

6-درصحن امام رضا(ع)آرامگاه شخصیت های علمی ومذهبی مثل.......و......

 

7-درس17-

1-میراث فرهنگی به همه مردم یک کشور.............دارد

2-برای حفظ آثارتاریخی باارزش مکانی به نام .....................می سازند

3-مورخان ازدانش ...............استفاده می کنند

4-باستان شناسان به دلیل............................ازاشیای تاریخی کشف شده همان موقع عکس می گیرند؟

 

درس18

1-کهن ترین تمدن شرق ایران .....است

2-وروداسلام به ایران ............................رویداد تاریخی کشورمااست

3-ابزارهای انسانهای غارنشین .........................بوده است

4-مهمترین اثربه جامانده ازتمدن ایلام معبد.........................می باشد

5-حضرت نوح(ع) وحضرت ابراهیم (ع)در...................می زیستند

6-حضرت یوسف(ع) وحضرت موسی (ع)در......................می زستند

7-حضرت عیسی در...................متولدشد

8-قدیمی ترین خط توسط....................اختراع شد

درس 19

1-اولین حکومت قدرتمندایرانی را.........به وجوآوردند

2-قبایل ماددر.............ایران  پراکنده زندگی می کردند

3-حکومت ......نخستین امپراطوری جهان است

4-بنیانگذارهخامنشیان ...........است

5-درزمان ................حکومت اشکانی قدرتمندشد

6-مهمترین پادشاه ساسانی ........است

7-موسس حکومت ساسانی .......است

8-آخرین حکومت ایران باستان ......................است

9-بعازکورش ..........مهمترین حاکم هخامنشی است

10-آخرین شاه ساسانی ........است

درس20

1-شاهان ایران باستان خودرابرگزیده آسمان ونماینده ....................میدانستند

2-بعدازشاه ................مهمترین مقام مملکت بود

3-برای اولین بارتقسیم سرزمین به بخش وایالت ابداع ............بود

4-پایتخت ساسانیان شهر..................بود

5-اشکانیان شهرهای ..............و.............رابه عنوان پایتخت برگزیدند

6-خدمت در...........آرزوی جوانان پارسی بود

 

 

 

 

درس21

1-درایران باستان ...........هسته اولیه جامعه راتشکیا می داد

2-آریایهاقبل ازیکجانشینی به صورت .....................زندگی می کردند

3-نظام ...................دراغلب  تمدنهای ایران باستان وجودداشت

4-موبدان زرتشی  جزوطبقه .................بودند

5-بوذرجمهروزیر..........بود

درس22

1-مهمترین پیشه وراه معیشت ایران باستان .......بود

2-جاده شاهی به فرمان ..............ساخته شد

3-سکه زرین داریوش ............و.............نام داشت

درس23

1-درایران باستان ................نقش زیادی درزندگی فردی واجتماعی داشت

2-اقوام آریای آب وخاک وآتش وبادرا....................می شمردند

3-پیامبرایران باستان ............بود

4-زرتشت مردم رابه پرستش ..........دعوت میکرد

5-کتاب زرتشت ...........است که توسط .................گردآوری شد

6-ایرانیان باستان .................مقدس می شمردند

7-دردوره ..........دین زرتشی رسمی شد

8-ایرانیان باستان برای آردکردن .........ابداع کردند

9-ایرانیان باستان برهنگی وبی بندوباری رانشانه ......می دانستند

10-.......................کسانی بودندکه شلوارطراحی می کردند

11-ایرانیان باستان شادزیستن را.........می دانستند

12-ازمهمترین جشنهای ایران باستان ............و...........و............بود

13-جشن نوروز در.................برگذارمی شد

14-هردوت نوشته ایرانیان باستان ......و.....و.........به فرزندان خود مبی آموزند

15-ورزش ........ابداع ایرانیان  باستاناست

درس 24

1-دردوره هخامنشی زبان ....ودوره اشکانی زبان ................ودوره ساسانی زبان .............رایج بوده است

2-پیشرفت ایرانیان باستان درزمینه دانش .............ومعماری نشانه شکوه تمدن ایران است

3-رشته های هنری ایران باستان ........و...........و........و........بوده است

4-کتیبه بیستون به زبان .............است

5-زبان امروزی ما .................است

6-قدیمی ترین مدرسه ابتکار......................بود

7مرتبط کنید

شاپورساسانی                     شهرت جهانی

تخت جمشید                        پارسی باستان

کشاورزی                          پهلوی

زبان هخامنشی                    بیمارستان جندی شاپور

                                    تقویم خورشیدی

 

 

 

 

بارم بندی نمره مستمرنوبت دوم براساس 20 نمره

1-امتحان وپرسش کلاسی5نمره

2-تکالیف ونوشتن فعالیت کتاب  وکاربرگ ها5نمره

3-تحقیق3نمره

4-کلاسی 5نمره

5-نمره والدین ودانش آموز2نمره

1-درنوبت دوم چندامتحان کتبی وپرسش شفاهی خواهیم داشت که دانش آموزان باید همیشه آمادگی پاسخ دادن به سوالات درس تدریس شده جلسه قبل رابایدداشته باشند

2-دانش آموزان بایدپرسشهای هردرس رابه صورت خوش خط وکامل جواب دهند کاربرگهای کتاب راکارکنند

چون فعالیت ها وکاربرگها حالت تحقیق دانش آموزی دارد بایددانش آموزان خود قبل ازمعلم وتدریس درسه سعی وکوشش برای انجام فعالیت هاداشته باشند

خوش خط بودن وزیبایی تکلیف ومنظم بودن آن نمره دارد

3-دانش آموزان باید4صفحه تحقیق بادست خط خود خوش خط باذکر منبع تحقیق تهیه کنند واولین جلسه بعدازایام نوروز تحقیق خودرابه کلاس بیاورند

و10سطربرای تحقیق خودتوضیح درکلاس درس بنویسند

4-نمره کلاسی هردانش آموزبراساس 5درنظر گرفته می شود ودرصورت نداشتن کتاب ودفترتکلیف یاجزوه ویاتاخیربه کلاس ویاهرکاری که درکلاس درس نشانه  عدم توجه ودقت به درس یاخلل ووقفه دریادگیری خود ودیگران باشدباثبت نمره منفی برای دانش آموز از نمره دانش آموز کم می شود

5-دانش آمز بایدبرگه های امتحان کلاسی رابه عنوان نمونه سوال امتحانی نگه دارد وبا دیگر نمرات خود به والدینش دهد تا آنها امضا کننددرآخرنمرات وبرگه ها جمع آوری می شوند و2نمره مستمردانش آموز

راتشکیل می دهد

 

تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات (2)
سه‌شنبه 1 مهر‌ماه سال 1393 ساعت 05:00 ب.ظ
مطالبت عاااااااااالی بود
به منم سر بزن قالب دارم http://www.ghalebsky.ir
امتیاز: 0 2
پاسخ:
سلام
ممنون ازلطفتان
لطفا بیشترخودتان رامعرفی کنید
شمارانشناختم
چهارشنبه 26 فروردین‌ماه سال 1394 ساعت 12:20 ق.ظ
خوب بود خیلیی ممنون
امتیاز: 1 1
پاسخ:
موفق باشید
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد