تست نهم 8درس

سه‌شنبه 12 آبان‌ماه سال 1394 ساعت 11:35 ق.ظ
 نهم تست 8درس اول
 

نمونه سوالات تستی (8 درس اول)

 

سوالات تستی مطالعات نهم ( 8درس اول)

 

گزینه صحیح را انتخاب کنید :
-1سیاره های بیرونی منظومه خورشیدی از چه چیز تشکیل شده اند؟
الف( سطوح سنگی     ب( جامدات     ج( گازهای مختلف    د( الف و ب صحیح


-2ماه " قـــمر " کدام سیاره منظومه خورشیدی می باشد؟
الف( ناهید      ب( زمین     ج( مریخ      د( تیر


-3مدار استوا(مدار مبدأ) چند درجه است؟
الف( 60درجه     ب( 180درجه      ج( 90درجه     د( صفر درجه


-4هر نقطه از کره زمین روی یک مدار و یک نصف النهار مشخص قرار دارد که به آنها...................... می گویند .
الف( طول جغرافیایی              ب( امتداد جغرافیایی 

 ج( مختصات جغرافیایی           د( عرض جغرافیایی


-5فاصله هر مکان با مدار استوا بر حسب درجه چه نامیده می شود؟
الف( طول جغرافیایی              ب( مختصات جغرافیایی

 ج( عرض جغرافیایی              د( امتداد جغرافیایی


-6نیم دایره های فرضی که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده اند و طول مساوی دارند چهنام دارد ؟
ال ف( عرض جغرافیایی               ب( مــدار

 ج( نصف النهار                          د( طول جغرافیایی


-7به دایره هایی که در هر دو نیمکره به موازات استوا رسم شده اند چه می گویند؟
الف( طول جغرافیایی                  ب( مـــدار

 ج( عرض جغرافیایی                  د( نصف النهار


-8در کدام سیاره ها تعداد قمــرها بیشتر است؟
الف( سیاره های گازی                ب( سیاره های سنگی

 ج( سیاره های جامد                   د( سیاره های سنگی و جامد


-9زمین .................. سیاره منظوه خورشیدی و در فاصله ........................... کیلومتری خورشید قرار دارد.
الف( دومین – 150میلیون           ب( سومین – 100میلیون
ج( دومین – 100میلیون              د( سومین – 150میلیون


-10کدام گزینه نادرست است؟
الف( مساحت کره زمین 510میلیون کیلومتر مربع است .
ب( دانشمندان عمر زمین و منظومه خورشیدی را 4/5میلیارد سال تخمین زده اند .
ج( ن صف النهار مبدأ 180درجه است .
د( دایره ی استوا بزرگ ترین دایره ی روی کره زمین است .


-11سیاره های درونی منظومه خورشیدی از چه چیز تشکیل شده اند؟
الف( سنگ                          ب( جامدات 

ج( گازهای مختلف                  د( الف و ب صحیح


-12بنا بر فرضیه ها منظومه خورشیدی از چه چیز پدید آمده است؟
الف( سنگ                          ب( ابری متشکل از گاز و غبار

 ج( جامدات                          د( الف و ج صحیح

گزینه صحیح را انتخاب کنید :
-1مدت زمان واقعی یک دور کامل گردش زمین به گرد خورشید چقدر است؟
الف( 365روز                           ب( 366روز

 ج( 365روز و 6ساعت               د( 366روز و 6ساعت


-2مدار زمین چه شکلی است و زمین با چه سرعتی آن را می پیماید؟
الف( دایره ای – 30کیلومتر     ب ( استوانه ای – 300کیلومتر
ج( دایره ای – 300کیلومتر       د ( بیضی – 30کیلومتر


-3کدام مورد در ارتباط با سال کبیسه درست است؟
الف( سال 365روزه             ب( سال 366روزی و 6ساعت 

ج( سال 366روزه                 د( سال 365روزی و 6ساعت


-4نتیجه حرکت وضعی زمین چیست؟
الف( پدید آمدن شب و روز             ب( پدید آمدن فصل ها 

ج( اختلاف ساعت                        د( الف و ج


-5سال 365روزه را سال ............................. است .
الف( سال واقعی                ب( سال حقیقی

 ج( سال رسمی                  د( سال کبیسه


-6محور قطب ها بر سطح مدار گردش زمین ........................ است .
الف( عمود           ب( مایل         ج( مستقیم      د( الف و ب


-7در چه موقع از سال ، درازی روز و شب برابر می شود و به آن اعتدالین می گویند ؟
الف( اول بهار                          ب( اول پائیز 

ج( اول تابستان                          د( الف و ب


-8در اول دی ماه ، خورشید به مدار ....... در نیمکره جنوبی عمودی می تابد ، در نتیجه نیمکره شمالی اول دی کوتاه ترین روز سال است
الف( مدار قطبی شمال                   ب( مدار رأس السرطان

 ج( مدار رأس الجدی                     د( مدار استوا


-9از نتایج مهم حرکت انتق الی زمین .................................... است .
الف( پدید آمدن شب و روز               ب( پدید آمدن فصل ها

 ج( اختلاف ساعت                         د( الف و ب


-10کدام گزینه نادرست است ؟
الف( همه نصف النهارهایی که داخل یک قاچ قرار گرفته اند به طور توافقی ساعت یکسانی دارند.
ب( در زندگی روزانه نمی توان از ساعت واقعی استفاده کرد .
ج( در تعیین برنامه ی حرکت قطارها و هواپیماها از ساعت رسمی استفاده می کنند .
د( به دلیل عمود بودن محور زمین ، زاویه تاب ش آفتاب در طول سال تغییر نمی کند .

گزینه صحیح را انتخاب کنید :
-1اگر فشار بر لایه های رسوبی به گونه ای باشد که پوسته را دچار شکستگی کند ........................ به وجود می آید .
الف( آتشفشان       ب( کوه های گنبدی      

ج( گُسل               د( چین خوردگی


-2کدام عامل از عوامل بیرونی تغییر شکل ناهمواریها نیست؟
الف( فرسایش بادی                    ب( کوه زایی

ج( فرسایش یخچالی                    د( هوازدگی


-3بخش خارجی کره زمین که حالت جامد دارد و از سنگ و خاک تشکیل شده ............................. نامیده می شود .
الف( هیدروسفر            ب( بیوسفر               ج( اتمسفر            د( لیتوسفر


-4این کوه ها دره های باز و آبرفتی به شکل Uدارند؟
الف( کوه های بلند                            ب( فلات ها

ج( کوه های کم ارتفاع                         د( کوه های بسیار بلند


-5حرکات کوه زایی باعث ............................ در پوسته زمین می شوند .
الف( آتشفشان              ب( چین خوردگی             ج( شکستگی       د( ب و ج


-6اگر مواد مذاب از پوسته راهی برای خروج از پوسته پیدا کنند و فوران کنند .................. را به وجود می آورند .
الف( کوه های گنبدی                        ب( کوه های آتشفشانی

ج( کوه های چین خورده                      د( کوه های کم ارتفاع


-7آب های زیر زمینی ، یخچال ها و نزولات جوی ........................... را تشکیل می دهند .
الف( لیتوسفر               ب( اتمسفر             ج( هیدروسفر            د( بیوسفر


-8کدام گزینه نادرست است؟
الف( حدود 71درصد سطح زمین را آب تشکیل می دهد .
ب( فلات ها سرزمین هایی نسبتاً هموار اما مرتفع که از اطراف به سرزمین های کم ارتفاع و پست منتهی می شوند.
ج( وسعت خشکی های زمین نسبت به آب ها کم است .
د( دامنه ی کوه های بلند شیب تندی دارند و دره های بین آن ها باز و به شکل Vاست.


-9زندگی انسان و دیگر موجودات زنده در روی سیاره زمین جز کدام یک از محیط های زیر می باشد ؟
الف( بیوسفر               ب( لیتوسفر              ج( هیدروسفر           د( اتمسفر


-10از جمله نتایج برخورد دو ورقه پوسته زمین به یکدیگر چیست؟
الف( چین خوردگی            ب( گُسل             ج( کوه زایی           د( زمین زاییگزینه صحیح را انتخاب کنید :
-1تشکیل ابرها و بسیاری از تغییرات آب و هوایی در کدام لایه صورت می گیرد؟
الف( مزوسفر          ب( استراتوسفر             ج( تروموسفر         د( تروپوسفر


-2به ازای هر 1000متر ارتفاع ، دمای هوا چند درجه کاهش می یابد؟
الف( 5درجه           ب( 6درجه            ج( 8درجه           د( 4درجه


-3این مناطق از نظر وجود منابع سرشار نفت و گاز و جزایر ماهیگیری اهمیت زیادی دارند؟
الف( شیب قاره                  ب( ایوان خشکی         ج( فلات قاره        د( ب و ج


-4کدام مورد از عوامل موثر بر آب و هوای جهان نمی باشد؟
الف( طول جغرافیایی                ب( ارتفاع از سطح زمین

ج( فشار هوا و جریان باد             د( دوری و نزدیکی به دریاها


-5کمترین میانگین دمای سالانه در کدام نواحی دیده می شود؟
الف( مجاور استوا                             ب( مجاور دریاها

ج( مجاور قطب ها                             د( مجاور خشکی ها


-6همه ی آب های زمین یعنی اقیانوس ها ، دریاها ، دریاچه ها و رودها را شامل می شود؟
الف( بیوسفر                ب( لیتوسفر           ج( هیدروسفر         د( اتمسفر


-7کدام گزینه نادرست است؟
الف( هوا کره لایه ای از گاز است که از ارتفاع 1000کیلومتری اطراف سیاره زمین را در بر گرفته است.
ب( پایین ترین لایه که نزدیک به سطح زمین است تروپوسفر نام دارد .
ج( هرچه از استوا به طرف قطب ها پیش می رویم تابش خورشید مایل تر می شود .
د( ارتفاعات ، جهت وزش بادها را تغییر می دهند .


-8چرا هوای گرم فشار کمتری دارد ؟
الف( زیرا منبسط می شود و مولکول های آن از هم فاصله می گیرند.
ب( زیرا گرما موجب تراکم و فشردگی بیشتر مولکول ها می شود .
ج( زیرا هوای گرم سبک است و به سمت بالا صعود می کند .
د( الف و ج صحیح است .


-9فشار هوا در چه مناطقی زیاد است؟
الف( در سطح ارتفاعات                     ب( در سطح دریاها

ج( در سطح کوهستان ها                   د( در سطح خشکی ها


-10کدام مورد از پیامدهای ناخوشایند گرم شدن کره ی زمین نیست؟
الف( وقوع خشکسالی در نواحی گرم      ب( زیر آب رفتن نواحی ساحلی و جزیره ها
ج( پایین رفتن آب دریاها                        د ( ذوب شدن یخ های قطبی

گزینه صحیح را انتخاب کنید :
-1در این ناحیه فقط گیاهانی چون خزه و گُلسنگ می توانند بِرویند؟
الف( تایگا           ب( ساوان                ج( جنگل های بارانی استوایی        د( توندرا


-2درختان این ناحیه مانند کاج و سرو همیشه سبزند و برگ ریزان ندارند؟
الف( توندرا             ب( ساوان             ج( تایگا       د( جنگل های بارانی استوایی


-3از میان عناصر آب و هوایی در زیست بوم ها کدام عامل بر نوع و میزان پوشش گیاهی اثر می گذارد؟
الف( ارتفاع و باد             ب( باد و دما         ج( دما و بارش        د( بارش و ارتفاع


-4کدام عامل جزء عوامل تنوع زیست بوم ها نیست؟
الف( باد         ب( جنس خاک            ج( شکل ناهمواریها        د( میزان ارتفاع زمین


-5آب و هوای ...................... در تمام طول سال گرم است و در آن دو فصل خشک و مرطوب وجود دارد .
الف( تایگا                           ب( جنگل های بارانی استوایی  

ج( مراتع مدیترانه ای              د( ساوان


-6بخش عمده ای از بیابان های گرم و خشک جهان در مجاورت کدام مدارها واقع شده اند؟
الف( مدارقطبی شمال و مدار استوا                  ب( مدار رأس السرطان و مدار استوا
ج( مدار رأس السرطان و رأس الجدی                 د( مدار رأس الجدی و مدار استوا


-7در میان عوامل تنوع زیست بوم ها ، مهم ترین و بیشترین تأثیر را کدام عامل دارد؟
الف( ارتفاع             ب( جنس خاک          ج( شکل ناهمواریها        د( آب و هوا


-8در این منطقه هوا همیشه گرم ، رطوبت حدود 80درصد و میزان بارندگی سالیانه 2500میلیمتر است؟
الف( جنگل های بارانی استوایی                               ب( ساوان

ج( جنگل های پهن برگ                                             د( تایگا


-9ناحیه ی ...................... به داشتن جنگل های مخروطیان و سوزنی برگ ها معروف است .
الف( ساوان                ب( توندرا                  ج( تایگا      د( جنگل های بارانی استوا


-10این زیست بوم بیشترین تنوع زیستی جهان را دارد و درختان شاه پسند ، نارگیل ، هوِآ و بامبو از نمونه گیاهان این ناحیه است؟
الف( ساوان                            ب( جنگل های بارانی استوا

ج( تایگا                                   د( جنگل های پهن برگگزینه صحیح را انتخاب کنید :
3تنوع زیستی جهان مربوط به این جنگل هاست؟
الف( جنگل های پهن برگ گرمسیری            ب( جنگل های همیشه سبز مدیترانه ای
ج( جنگل های سوزنی برگ نیمه استوایی         د( جنگل های بارانی استوایی


-2بیشترین میزان عاج قاچاق را در جهان کدام کشورها وارد می کنند؟
الف( ویتنام و ژاپن                       ب( مالزی و نپال

ج( چین و تایلند                            د( ویتنام و تایلند


-3کدام گاز است ک ه در اثر فعالیت های انسان و استفاده از سوخت های فسیلی وارد جو می شود؟
الف( دی اکسید کربن          ب( اکسیژن            ج( هیدروژن             د( نیتروژن


-4کدام مورد از عوامل از بین رفتن پوشش گیاهی و یا نابودی گونه های جانوری و آلودگی آب و خاک نیست؟
الف(ایجاد و گسترش شهرها و روستاها بدون برنامه ریزی

ب( مصرف گرایی و تولید انبوه زباله
ج(شکار و تجارت اعضای بدن حیوانات

د( فعالیت های کشاورزی و تولید محصولات


-5کدام گزینه صحیح نیست؟
الف( تخریب جنگل های استوایی در برخی از کشورها مانند برزیل و اندونزی بسیار گسترش یافته است .
ب( کنگو از جمله کشورهای افریقایی است که در ان شکار فیل ها بسیار صورت می گیرد .
ج( کشاورزی و دامداری و تجارت الوار و استخراج معادن موجب تخریب جنگل های آمازون شده است .
د( جنگل های استوایی را ریه های زمین نامیده اند .


-6کدام مورد نکته مهم استفاده صحیح و خردمندانه از منابع طبیعی نیست؟
الف( ایجاد پارک های وحش .
ب( کشاورزی و دامپروری با روش های علمی و جدید .
ج( تعادل بین استفاده اقتصادی از جنگل و فرصت بازسازی آنها .
د( گسترش فعالیت های صنعتی و تولید انبوه کالاها در کارخانه ها

گزینه صحیح را انتخاب کنید :
-1در این مهاجرت افراد به دلیل عواملی چون قحطی، خشکسالی و دیگر حوادث طبیعی مهاجرت خود را آغاز می کند؟
الف( داخلی                 ب( اختیاری                ج( اجباری              د( خارجی


-2کدام مورد از عوامل طبیعی جذب جمعیت نمی باشد؟
الف( ناهمواریها                          ب( امکانات و تسهیلات

ج( آب و خاک                               د( معادن و ذخایر


-3اگر درصد رشد جمعیت به کمتر از صفر برسد به آن .............................. می گویند .
الف( رشد طبیعی            ب( رشد غیرمجاز           ج( رشد منفی        د( رشد مثبت


-4به طور کلی ، کدام عامل موجب جذب جمعیت به یک ناحیه می شود؟
الف( اجتماعی        ب( انسانی              ج( طبیعی            د( ب و ج صحیح


-5مهاجرت روستاییان به شهرها یا مهاجرت کارگران فصلی را مهاجرت .......................... می گویند .
الف( داخلی            ب( اختیاری              ج( اجباری            د( خارجی


-6کدام گزینه نادرست است؟
الف( دشت ها و جلگه ها جمعیت زیادی را به خود جذب می کنند .
ب( نواحی که از نظر فعالیت اقتصادی ضعیف اند ، جمعیت را دفع می کنند .
ج(رشد جمعیت در همه کشورها یکسان است .
د( تفاوت میان میزان موالید و میزان مرگ ومیر ، رشد طبیعی جمعیت را نشان میدهد .


-7در صد سال اخیر یکی از تغییرات مهم در الگوی سکونت جمعیت ................... بوده است .
الف( توسعه فرهنگی                         ب( تغییرات آب و هوایی

ج( مهاجرت                                        د( گسترش شهرنشینی

 


-8کدام مورد از مشکلات شهرهای بزرگ نیست؟
الف( افراد بی خانمان                            ب( زاغه نشینی

ج( گسترش وسایل ارتباطی                    د( آلودگی هوا

 


-9کدام مورد از نگرانی های کشورهایی که با کاهش رشدجمعیت و رشد منفی روبرو می باشند نیست؟
الف( زاد و ولد کم است

ب ( جمعیت سالخورده و از کارافتاده کاهش می یابد
ج( جامعه از نیروی جوان برای تحصیل و علم محروم می شود

د( به طور کلی جمعیت کاهش می یابد

 


-10رشد طبیعی جمعیت در یک مکان به چه عاملی بستگی دارد ؟
الف( میزان موالید                                          ب( میزان رعایت بهداشت و تغذیه

ج( میزان مرگ و میر                                         د( الف و ج

 گزینه صحیح را انتخاب کنید :
-1یکی از عواملی که همواره در سنجش نابرابری کشورها با یکدیگر مورد توجه قرار گرفته عامل ............... است .
الف( انسانی               ب( فرهنگی                       ج( اقتصادی           د( سیاسی

 

 

نظرات (1)
جمعه 19 آذر‌ماه سال 1395 ساعت 07:56 ب.ظ
عالی مرسی سوالای خوبیه
امتیاز: 24 9
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد